Kính gửi:

- Các Bộ, Ngành;

 

-  Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

- Các cơ sở giáo dục đại học;

 

- Các Trường Cao đẳng Sư phạm;

 

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ được giao về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời sớm ban hành văn bản đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các Bộ, Ngành, địa phương; các cơ sở giáo dục đại học; các Trường Cao đẳng Sư phạm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 18 tháng 10 năm 2023 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.3869.5144 (số máy lẻ 133); di động: 0983.533.968; email: ttmhuong@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập
Ngày bắt đầu: 16/08/2023 Ngày hết hạn: 16/10/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập
Ngày bắt đầu: 16/08/2023 Ngày hết hạn: 16/10/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản