Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); email:  vupc@moet.gov.vn.

Trân trọng!

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 28/04/2023 Ngày hết hạn: 28/06/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BGDĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 28/04/2023 Ngày hết hạn: 28/06/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Pháp chế