Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và dự thảo tờ trình Chính phủ. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội); email: ntnhat@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 10/04/2023 Ngày hết hạn: 10/06/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 10/04/2023 Ngày hết hạn: 10/06/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ