Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); số điện thoại: 0904692668; email: vugdtrh@moet.gov.vn

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Ngày bắt đầu: 18/01/2023 Ngày hết hạn: 18/03/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Ngày bắt đầu: 18/01/2023 Ngày hết hạn: 18/03/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản