Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); Email: ltloan.vugddt@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
Ngày bắt đầu: 25/10/2022 Ngày hết hạn: 25/12/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
Ngày bắt đầu: 25/10/2022 Ngày hết hạn: 25/12/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Vụ Giáo dục dân tộc
Không có góp ý dự thảo văn bản