Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 được sửa, đổi bổ sung bởi Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 Thông tư  số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội). Email: qlthi@moet.gov.vn.

Trân trọng!

 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 được sửa, đổi bổ sung bởi Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
Ngày bắt đầu: 21/10/2022 Ngày hết hạn: 21/12/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 được sửa, đổi bổ sung bởi Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19/11/2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
Ngày bắt đầu: 21/10/2022 Ngày hết hạn: 21/12/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản