Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục. Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Ý kiến góp ý gửi về Bộ GDĐT (qua Vụ Tổ chức cán bộ, địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và/hoặc địa chỉ email: vutccb@moet.gov.vn).

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục
Ngày bắt đầu: 25/08/2021 Ngày hết hạn: 25/10/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Giáo dục
Ngày bắt đầu: 25/08/2021 Ngày hết hạn: 25/10/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ