Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (thay thế Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân). Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: vutccb@moet.gov.vn.

Dự thảo Nghị định quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (thay thế Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân)
Ngày bắt đầu: 13/08/2021 Ngày hết hạn: 13/10/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Dự thảo Nghị định quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (thay thế Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân)
Ngày bắt đầu: 13/08/2021 Ngày hết hạn: 13/10/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Không có góp ý dự thảo văn bản