Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định), Bộ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định.

Để bảo đảm tiến độ gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ý kiến góp ý (xin gửi kèm theo).

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý hoặc liên hệ: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); ông Nguyễn Thanh Tùng, số điện thoại: 0939658811, email: nttung@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 16/06/2021 Ngày hết hạn: 16/08/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 16/06/2021 Ngày hết hạn: 16/08/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Không có góp ý dự thảo văn bản