Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện dự thảo Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (Đề án 89).

Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ GDĐT đăng tải dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xin ý kiến công luận hoàn thiện nội dung dự thảo.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email dhchi@moet.gov.vn, điện thoại 0983921818.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030
Ngày bắt đầu: 19/03/2021 Ngày hết hạn: 19/05/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030
Ngày bắt đầu: 19/03/2021 Ngày hết hạn: 19/05/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản