Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I và mẫu số 01, 02, 03 tại Phụ lục III của Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: lttlan@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm..

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I và mẫu số 01, 02, 03 tại Phụ lục III của Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
Ngày bắt đầu: 16/10/2020 Ngày hết hạn: 16/12/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I và mẫu số 01, 02, 03 tại Phụ lục III của Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
Ngày bắt đầu: 16/10/2020 Ngày hết hạn: 16/12/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Không có góp ý dự thảo văn bản