Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội). Email: vugdmn@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm..

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 01/10/2020 Ngày hết hạn: 01/12/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 01/10/2020 Ngày hết hạn: 01/12/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Mầm non
Không có góp ý dự thảo văn bản