Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Thanh tra (Bộ GDĐT), số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0912019588; Email: ntcuong@moet.gov.vn (đồng chí Nguyễn Thế Cường - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 - Thanh tra Bộ GDĐT).

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 28/07/2020 Ngày hết hạn: 28/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 28/07/2020 Ngày hết hạn: 28/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Không có góp ý dự thảo văn bản