Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa Dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.
Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể và gửi trước ngày 01/9/2020, theo địa chỉ về  Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, gửi kèm file mềm về địa chỉ email: nphien@moet.gov.vn
Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 01/07/2020 Ngày hết hạn: 01/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 01/07/2020 Ngày hết hạn: 01/09/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Không có góp ý dự thảo văn bản