Căn cứ Quyết định số 4928/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và quyết định cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Thông tư Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học thay thế Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT  ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” và Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý kiến về dự thảo Thông tư trước khi ban hành.

Mọi ý kiến xin gửi về: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; địa chỉ thư điện tử: vukhcnmts@moet.gov.vn hoặc nhquynh@moet.gov.vn

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 08/06/2020 Ngày hết hạn: 08/08/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Dự thảo Thông tư Ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 08/06/2020 Ngày hết hạn: 08/08/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Không có góp ý dự thảo văn bản