Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các trung tâm giáo dục nghề nghiêp - giáo dục thường xuyên;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 333/VPCP-KGVX ngày 13/01/2020 về việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên theo Luật Giáo dục 2019, trong đó có trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện và Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp  - giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm góp ý kiến về dự thảo Thông tư trước khi ban hành.

Mọi ý kiến góp ý  gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/7/2020 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; hoặc gửi vào e-mail: vugdtx@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tệp đính kèm./.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện
Ngày bắt đầu: 20/05/2020 Ngày hết hạn: 20/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện
Ngày bắt đầu: 20/05/2020 Ngày hết hạn: 20/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục thường xuyên
Không có góp ý dự thảo văn bản