Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư này được thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 và từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2, lớp 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT về  đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho học sinh học theo chương trình mới này.

Đối với học sinh đang học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện vẫn đang thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến hết năm học 2023-2024. Tuy nhiên Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT còn một số hạn chế như: Nhiều môn học chỉ có hình thức đánh giá bằng bài kiểm tra và cho điểm;  nhiều đầu điểm;  chưa tiếp cận đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh...

Để đổi mới kiểm tra, đánh giá: Đa dạng hóa các hình thức đánh giá; tăng cường đánh giá quá trình; khen thưởng toàn diện hoặc theo từng lĩnh vực; bước đầu tiếp cận đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh ...Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT. Rất mong các thầy cô giáo, học sinh và những người quan tâm góp ý cho dự thảo.

Trân trọng!

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 16/05/2020 Ngày hết hạn: 16/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 16/05/2020 Ngày hết hạn: 16/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản