Luật Giáo dục năm 2019 quy định: “Tài liệu giáo dục địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương, được hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt"; “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.”. Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, quy định về nguyên tắc, tiêu chí thẩm định tài liệu, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng, quy trình thẩm định, trách nhiệm của các cấp quản lí trong việc thẩm định tài liệu nội dung giáo dục địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý kiến về dự thảo Thông tư trước khi ban hành.

Mọi ý kiến xin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; địa chỉ thư điện tử: vugdtrh@moet.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu địa phương
Ngày bắt đầu: 16/05/2020 Ngày hết hạn: 16/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu địa phương
Ngày bắt đầu: 16/05/2020 Ngày hết hạn: 16/07/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản