Luật Giáo dục 2019 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo". Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại khoản 3 Điều 32 " Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông".

 Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, Hội đồng, quy trình lựa chọn sách giáo khoa, trách nhiệm của các cấp quản lí trong việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý kiến về dự thảo Thông tư trước khi ban hành để các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu triển khai từ năm học 2021-2022.

Mọi ý kiến xin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; địa chỉ thư điện tử: vugdtrh@moet.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Dự thảo Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 17/04/2020 Ngày hết hạn: 17/06/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 17/04/2020 Ngày hết hạn: 17/06/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản