Bộ GDĐT công bố Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9, khoản 3 Điều 10, điểm b khoản 1 Điều 11, điểm c khoản 1 Điều 17, Điều 18 và đoạn đầu khoản 2 Điều 19 của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Giáo dục Trung học, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vugdtrh@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9, khoản 3 Điều 10, điểm b khoản 1 Điều 11, điểm c khoản 1 Điều 17, Điều 18 và đoạn đầu khoản 2 Điều 19 của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 01/02/2020 Ngày hết hạn: 01/04/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9, khoản 3 Điều 10, điểm b khoản 1 Điều 11, điểm c khoản 1 Điều 17, Điều 18 và đoạn đầu khoản 2 Điều 19 của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 01/02/2020 Ngày hết hạn: 01/04/2020
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản