Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư), trên cơ sở tổng kết 05 năm thực hiện Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT, ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Thông tư của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện dự thảo 2 Thông tư.

Thực hiện quy định, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và để đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội (Bà Trần Bích Huệ, TP.NV3; Email: tbhue@moet.gov.vn).

Hết hạn: Ngày 7 tháng 11 năm 2019.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 40/2013/TT-BGDĐTngày 18/12/2013 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày bắt đầu: 07/09/2019 Ngày hết hạn: 07/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Thanh tra
Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 40/2013/TT-BGDĐTngày 18/12/2013 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày bắt đầu: 07/09/2019 Ngày hết hạn: 07/11/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Thanh tra