Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Thông tư), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nhằm đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, địa chỉ  www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan và Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: www.moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/default.aspx).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội (ông Hoàng Văn Hiếu, Email: hvhieu@moet.gov.vn).

Hết hạn: Ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày bắt đầu: 20/09/2019 Ngày hết hạn: 20/11/2019
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ngày bắt đầu: 20/09/2019 Ngày hết hạn: 20/11/2019
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ