Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục thay thế Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 về ban hành qui định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục và Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 về ban hành Hệ thống biểu mẫu thống kê ngành GDĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia góp ý để hoàn thiện dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể Ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục và gửi về địa chỉ: Văn phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (gửi email theo địa chỉ phongthongke@moet.gov.vn).

Dự thảo đăng mạng từ ngày  25/7/2018 đến ngày 23/9/2018

Trân trọng.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 25/07/2018 Ngày hết hạn: 23/09/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục
Ngày bắt đầu: 25/07/2018 Ngày hết hạn: 23/09/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Không có góp ý dự thảo văn bản