Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Hợp tác quốc tế đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư thay thế).

Thông tư thay thế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập; tập trung vào các quy định về trình độ tiếng Việt, chế độ báo cáo, tăng cường phân cấp quản lý cho các cơ sở giáo dục và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục có đào tạo lưu học sinh nước ngoài.

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 03 để Cục tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành.

Ý kiến góp ý xin gửi về Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi qua địa chỉ email: ntnlien@moet.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nội dung chi tiết của Dự thảo đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
Ngày bắt đầu: 26/06/2018 Ngày hết hạn: 26/08/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
Ngày bắt đầu: 26/06/2018 Ngày hết hạn: 26/08/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Không có góp ý dự thảo văn bản