Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo; Các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo "Thông tư ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông" (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư).

Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông" gửi về Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, địa chỉ số 35 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội (Ông Nguyễn Quốc Vượng, ĐTDĐ 0979553268; Email: nqvuong@moet.gov.vn) trước ngày 30 tháng 7 năm 2018.

Trân trọng!

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 25/05/2018 Ngày hết hạn: 30/07/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 25/05/2018 Ngày hết hạn: 30/07/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng
Không có góp ý dự thảo văn bản