Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo "Thông tư ban hành quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư).

Thực hiện quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính khả thi của văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý (toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉwww.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý "Thông tư ban hành quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên”” gửi về Cục Công nghệ thông tin, địa chỉ: Số 15 Hai Bà Trưng –Hoàn Kiếm - Hà Nội, email: CucCNTT@moet.gov.vn trước ngày 10 tháng 7 năm 2018.

Trân trọng./.

Dự thảo thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên
Ngày bắt đầu: 09/05/2018 Ngày hết hạn: 09/07/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Dự thảo thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên
Ngày bắt đầu: 09/05/2018 Ngày hết hạn: 09/07/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Không có góp ý dự thảo văn bản