Để hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh cho viên chức ngành giáo dục theo quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thiết bị, thí nghiệm.

Để đảm bảo chất lượng, tiến độ ban hành văn bản cũng như tính khả thi và sự phù hợp của các Thông tư nêu trên, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về sử dụng và quản lý đội ngũ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo các Thông tư.

Ý kiến góp ý dự thảo Thông tư xin đề nghị gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Chi tiết liên hệ Ông Nguyễn Hồng Đào – Chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, SĐT: 043.6230501/0988 335 968, email: nhdao@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thư viện, thiết bị cấp tiểu học và viên chức thiết bị, thí nghiệm cấp trung học trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập
Ngày bắt đầu: 06/03/2018 Ngày hết hạn: 06/05/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thư viện, thiết bị cấp tiểu học và viên chức thiết bị, thí nghiệm cấp trung học trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập
Ngày bắt đầu: 06/03/2018 Ngày hết hạn: 06/05/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục