Kính gửi: Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm và viện nghiên cứu trực thuộc

Triển khai kế hoạch soạn thảo văn bản năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 9/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự thảo này được đăng tải trên website: www.moet.edu.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ cho ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 25/12/2017, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đồng thời gửi bản điện tử qua địa chỉ email vukhcn@moet.edu.vn và nkdung@moet.edu.vn.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Về việc góp ý Thông tư thay thế Thông tư quản lý chương trình KHCN cấp bộ
Ngày bắt đầu: 04/12/2017 Ngày hết hạn: 25/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Về việc góp ý Thông tư thay thế Thông tư quản lý chương trình KHCN cấp bộ
Ngày bắt đầu: 04/12/2017 Ngày hết hạn: 25/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Khoa học, Công nghệ và Môi trường