Kính gửi

- Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Các đại học, học viện, trường đại học;
  - Các trường cao đẳng đào tạo nhóm ngành giáo viên;
 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

 

- Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, chuyên biệt;

  - Các chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên, người học;
 

- Các tổ chức, cá nhân có quan tâm.

Thực hiện kế hoạch ban hành văn bản pháp quy năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (ban hành đã 8 năm).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Ý kiến góp ý gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Nội (Đồng chí Phạm Việt Hùng, Chuyên viên và gửi kèm file văn bản góp ý về địa chỉ email: pvhung@moet.edu.vn,  ĐT: 0944398863 trước ngày 30 tháng 12 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm!

Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày bắt đầu: 22/11/2017 Ngày hết hạn: 30/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính
Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày bắt đầu: 22/11/2017 Ngày hết hạn: 30/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Kế hoạch - Tài chính