Kính gửi - Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Các đại học, học viện, trường đại học;
  Các trường cao đẳng đào tạo nhóm ngành giáo viên;
  Các chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý, giảng viên, người học;
  Các tổ chức, cá nhân có quan tâm.

Thực hiện kế hoạch ban hành văn bản pháp quy năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư ban hành Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học và bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên thay thế Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2 ( ban hành đã 16 năm).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Ý kiến góp ý gửi về Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Nội (Ông Đỗ Văn Nhượng, Chuyên viên Cao cấp và  gửi kèm file văn bản góp ý về địa chỉ email: dvnhuong@moet.edu.vn,  ĐT: 0983226842 trước ngày 30 tháng 12 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Dự thảo Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học và bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngày bắt đầu: 21/11/2017 Ngày hết hạn: 20/01/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học và bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngày bắt đầu: 21/11/2017 Ngày hết hạn: 20/01/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học