LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của luật giáo dục
Ngày bắt đầu: 16/11/2017 Ngày hết hạn: 16/01/2018
Loại văn bản Luật Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của luật giáo dục
Ngày bắt đầu: 16/11/2017 Ngày hết hạn: 16/01/2018
Loại văn bản Luật Lĩnh vực văn bản Pháp chế