DỰ THẢO

THÔNG TƯ

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam

học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT

ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

----------

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Ý kiến góp ý xin gửi về Cục Hợp tác Quốc tế - bà Vũ Trần Kim Liên; ĐT: 0985237878; email: lienvtk@viedvn)

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 07/11/2017 Ngày hết hạn: 08/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 07/11/2017 Ngày hết hạn: 08/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Không có góp ý dự thảo văn bản