Thực hiện kế hoạch soạn thảo văn bản năm 2017, Vụ Giáo dục Trung học đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Vụ Giáo dục Trung học đã tiếp thu, chỉnh sửa Dự thảo Thông tư sửa đổi theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và góp ý của các Vụ, Cục liên quan. Được sự cho phép của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Tờ trình số 519/GDTrH ngày 09/10/2017, Vụ GDTrH kính đề nghị Trung tâm Truyền thông giáo dục đưa dự thảo Thông tư lên Website của Bộ để xin ý kiến góp ý:

- Đối tượng lấy ý kiến: các đại học, trường đại học; các sở GDĐT; các trường trung học phổ thông trực thuộc Bộ GDĐT, các trường đại học.

- Thời gian lấy ý kiến: 60 ngày

- Nơi nhận ý kiến góp ý: Ông Trịnh Văn Đích, chuyên viên Vụ GDTrH, Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt Hà Nội, email: tvdich@moet.edu.vn.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 10/10/2017 Ngày hết hạn: 10/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 10/10/2017 Ngày hết hạn: 10/12/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản