Kính gửi:  
  Các sở giáo dục và đào tạo;
  Các cơ sở đào tạo giáo viên;
  Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.


Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng chương trình Giáo dục phổ thông và tổ chức hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình Giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư).

Để bảo đảm tính khả thi, đồng thời sớm ban hành văn bản đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư trên website của Bộ để các sở giáo dục và đào tạo; cơ sở đào tạo giáo viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản (toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo giáo viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 03 tháng 6 năm 2017 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0438697285; email: vugdtrh@moet.edu.vn.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 03/04/2017 Ngày hết hạn: 02/06/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 03/04/2017 Ngày hết hạn: 02/06/2017
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Không có góp ý dự thảo văn bản