Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

         Thực hiện Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2010, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc soạn thảo văn bản Thông tư ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã hoàn tất dự thảo lần 2 văn bản Thông tư.

Để hoàn thiện văn bản, Cục đề nghị quý Sở tổ chức lấy ý kiến góp ý cho văn bản dự thảo. Góp ý được ghi trực tiếp trên văn bản dự thảo, đồng thời ghi vào Phiếu tóm tắt ý kiến góp ý.

Lưu ý: File dự thảo văn bản và Phiếu tóm tắt ý kiến góp ý được gửi theo địa chỉ email: giamdoc.so@moet.edu.vn; phongktkd.so@moet.edu.vn.

Văn bản góp ý gửi về Cục trước ngày 24 tháng 12 năm 2010 theo địa chỉ: Phòng Kiểm định CLGD mầm non, phổ thông và thường xuyên, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mọi chi tiết, liên hệ Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD theo địa chỉ email: phongkdclgdpt@moet.edu.vn; điện thoại: 043.8683361 hoặc ông Nguyễn Thái Sơn, Chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD, ĐTDĐ: 0906123645)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Phòng KĐMNPTTX.

KT. CỤCTRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Thành Hưng

Góp ý dự thảo lần 2 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Góp ý dự thảo lần 2 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản