Kính gửi:

- Đơn vị phụ trách đào tạo các bộ, ngành trung ương;
- Các cơ sở giáo dục;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện chương trình công tác năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23/4/2008 hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

Để có cơ sở ban hành Thông tư nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, ngành có trường, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục, các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú đăng trên website: www.moet.gov.vn và trên Báo Giáo dục và Thời đại online: http://www.gdtd.vn.

Văn bản góp ý gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ), số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và qua địa chỉ email: phongtdkt@moet.edu.vn trước ngày 05/10/2011.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lưu VT, PTĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Phạm Mạnh Hùng

Xin ý kiến góp ý xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Xin ý kiến góp ý xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản