Kính gửi:
- Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Chương trình công tác năm 2011, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học.

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GDĐT, bộ tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học được xây dựng với mục đích là căn cứ để xác định nội dung, mức độ đánh giá các hoạt động: kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, đánh giá mức độ chất lượng tối thiểu của trường tiểu học, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn Trường học thân thiện, học sinh tích cực, thanh tra toàn diện nhà trường.

Ban soạn thảo đã xây dựng bộ tiêu chuẩn mới trên cơ sở tích hợp các bộ tiêu chuẩn hiện hành, có điều chỉnh lại cho phù hợp. Bộ tiêu chuẩn được xây dựng trên quan điểm tiếp cận: Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu. Bộ tiêu chuẩn vừa nhằm đánh giá thực trạng của nhà trường, vừa có tính chất định hướng cho nhà trường phấn đấu vươn lên. Bộ tiêu chuẩn hướng đến việc đánh giá các yếu tố đầu vào, quá trình, đầu ra trong mối quan hệ với bối cảnh xã hội của hoạt động giáo dục. Số lượng tiêu chuẩn, tiêu chí vừa đủ để bao quát được những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất tạo nên chất lượng của nhà trường.

Trong bộ tiêu chuẩn mới, các chỉ số là định tính để định hướng cho nhà trường thực hiện tự đánh giá. Sau khi bộ tiêu chuẩn được ban hành, các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT sẽ hướng dẫn chi tiết nội dung, mức độ yêu cầu cần đạt được ở mỗi chỉ số để phù hợp với từng hoạt động của đánh giá trường tiểu học theo các mục đích đã nêu ở trên.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trân trọng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, sở GDĐT các tỉnh, thành phố tổ chức lấy ý kiến của các nhà quản lý giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học cho dự thảo Thông tư quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường học.

Ý kiến góp ý gửi về Cục trước ngày 21/11/2011, theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu – Hai Bà Trưng – Hà Nội, đồng thời gửi theo địa chỉ thư điện tử: phongkdclgdpt@moet.edu.vn

Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KĐPT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
Ngô Thành Hưng
Góp ý kiến cho bộ tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Góp ý kiến cho bộ tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản