Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo
                                                 - Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và
              trung cấp chuyên nghiệp

          Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Ban soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định đến các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp để lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo.

Do Nghị định phải trình Chính phủ trước ngày 15/9/2010, đề nghị đơn vị góp ý kiến sớm cho Dự thảo và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/9/2010 theo địa chỉ: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo 49 – Đại Cồ Việt – Hà Nội.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TTr.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đã ký

Nguyễn Thị Nghĩa

 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 01/01/2016 Ngày hết hạn: 20/01/2016
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Không có góp ý dự thảo văn bản