CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 29/07/2019 Ngày hết hạn: 29/09/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 22/07/2019 Ngày hết hạn: 22/09/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 15/07/2019 Ngày hết hạn: 15/09/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
Ngày bắt đầu: 21/06/2019 Ngày hết hạn: 21/08/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 21/06/2019 Ngày hết hạn: 21/06/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngày bắt đầu: 20/06/2019 Ngày hết hạn: 20/08/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật
Ngày bắt đầu: 03/06/2019 Ngày hết hạn: 03/08/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 03/05/2019 Ngày hết hạn: 03/07/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày bắt đầu: 24/04/2019 Ngày hết hạn: 24/06/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 19/04/2019 Ngày hết hạn: 19/06/2019
Xem góp ý