CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày bắt đầu: 03/05/2019 Ngày hết hạn: 03/07/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày bắt đầu: 24/04/2019 Ngày hết hạn: 24/06/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 19/04/2019 Ngày hết hạn: 19/06/2019
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 20/03/2019 Ngày hết hạn: 20/05/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Ngày bắt đầu: 04/03/2019 Ngày hết hạn: 04/05/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày bắt đầu: 31/01/2019 Ngày hết hạn: 31/03/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Ngày bắt đầu: 24/01/2019 Ngày hết hạn: 24/02/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 24/01/2019 Ngày hết hạn: 24/02/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở
Ngày bắt đầu: 16/01/2019 Ngày hết hạn: 16/03/2019
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
Ngày bắt đầu: 08/01/2019 Ngày hết hạn: 08/03/2019
Xem góp ý