CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Ngày bắt đầu: 09/03/2020 Ngày hết hạn: 09/05/2020
Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 10/01/2020 Ngày hết hạn: 10/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 10/01/2020 Ngày hết hạn: 10/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 09/01/2020 Ngày hết hạn: 09/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa các trình độ của giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 06/01/2020 Ngày hết hạn: 06/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
Ngày bắt đầu: 06/01/2020 Ngày hết hạn: 06/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Ngày bắt đầu: 03/01/2020 Ngày hết hạn: 03/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Ngày bắt đầu: 27/12/2019 Ngày hết hạn: 27/02/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 16/12/2019 Ngày hết hạn: 16/02/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật
Ngày bắt đầu: 05/12/2019 Ngày hết hạn: 05/02/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 30/11/2019 Ngày hết hạn: 30/01/2020
Xem góp ý