Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Thông tin góp ý xin gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: vugdtrh@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 31/10/2023 Ngày hết hạn: 31/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 31/10/2023 Ngày hết hạn: 31/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học