Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ . Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); email: ndtrung@moet.gov.vn (Chuyên viên Nguyễn Đức Trung) hoặc vugddh@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 22/10/2023 Ngày hết hạn: 22/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 22/10/2023 Ngày hết hạn: 22/12/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Đại học