Ngày 28/07/2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai thu thập thông tin thống kê trong toàn ngành giáo dục và biên soạn các chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

Tuy nhiên, trong quá trình 05 năm triển khai, đến nay đã có một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan thay đổi: 

- Quốc hội đã ban hành Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14, Luật số 01/2021/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 (trong đó danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia về giáo dục được sửa đổi từ 03 chỉ tiêu tăng lên 07 chỉ tiêu và 06/07 chỉ tiêu do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện); 

- Các bộ chỉ tiêu thống kê chuyên đề mới ban hành hoặc điểu chỉnh bổ sung có một số chỉ tiêu mới về giáo dục như: bộ chỉ tiêu thanh niên Việt Nam; bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; bộ chỉ tiêu phát triển giới; bộ chỉ tiêu kinh tế số …

- Một số chỉ tiêu thống kê về tên gọi, khái niệm, phương pháp tính, phân tổ (như: trung cấp sư phạm, trung cấp có ngành đào tạo giáo viên; trình độ chuẩn được đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên, phân tổ biên chế,…) không còn phù hợp với các quy định mới ban hành theo Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các Thông tư khác…

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Dự thảo Thông tư Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục mới thay thế Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT, dự thảo mới kế thừa một số nội dung còn phù hợp, cập nhật, bổ sung các chỉ tiêu mới, sửa đổi khái niệm, phương pháp tính cho phù hợp với quy định hiện hành.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020),  Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo 2 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia góp ý để hoàn thiện dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (toàn văn dự thảo 2 Thông tư được đăng tải trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục” và gửi về địa chỉ: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (gửi email theo địa chỉ phongthongke@moet.gov.vn)

Dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Ngày bắt đầu: 21/09/2023 Ngày hết hạn: 19/11/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Ngày bắt đầu: 21/09/2023 Ngày hết hạn: 19/11/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Không có góp ý dự thảo văn bản