Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội); Email:pnthuy@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo
Ngày bắt đầu: 09/11/2022 Ngày hết hạn: 09/01/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo
Ngày bắt đầu: 09/11/2022 Ngày hết hạn: 09/01/2023
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản