Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội). Email: vupc@moet.gov.vn.

Trân trọng!

Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 30/09/2022 Ngày hết hạn: 30/11/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 30/09/2022 Ngày hết hạn: 30/11/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Không có góp ý dự thảo văn bản