Kính gửi: 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ được giao về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Dự thảo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập (sau đây gọi tắt là dự thảo thông tư).

Để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời sớm ban hành văn bản đúng tiến độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo thông tư trên website của Bộ để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan góp ý nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản (toàn văn dự thảo thông tư được đăng tải trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: www.moet.gov.vn).

Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 9 năm 2022 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.3869.5144 (số máy lẻ 146); di động: 0973.337.277; email: lcluan@moet.gov.vn

Trân trọng./.

Dự thảo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập
Ngày bắt đầu: 01/08/2022 Ngày hết hạn: 01/10/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Dự thảo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập
Ngày bắt đầu: 01/08/2022 Ngày hết hạn: 01/10/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản