Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo và đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội). Email: lqhuy@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Ngày bắt đầu: 20/07/2022 Ngày hết hạn: 20/09/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Ngày bắt đầu: 20/07/2022 Ngày hết hạn: 20/09/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Giáo dục Tiểu học
Không có góp ý dự thảo văn bản