Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục. Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, cá nhân cho ý kiến góp ý.

Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Pháp chế, địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Email: vupc@moet.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 17/11/2021 Ngày hết hạn: 17/01/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Pháp chế
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 17/11/2021 Ngày hết hạn: 17/01/2022
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Pháp chế