Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 21/9/2021 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (xin gửi kèm theo dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình Chính phủ).

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan, đơn vị, cá nhân xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và qua địa chỉ email: vutccb@moet.gov.vn để nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện văn bản trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

Trân trọng./.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 21/9/2021 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Ngày bắt đầu: 07/10/2021 Ngày hết hạn: 07/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 21/9/2021 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
Ngày bắt đầu: 07/10/2021 Ngày hết hạn: 07/12/2021
Loại văn bản Lĩnh vực văn bản Tổ chức cán bộ